Provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020

Vážení rodiče.

25. 5. 2020 znovu otevíráme obě naše třídy MŠ – Pampelišku i Konice. Provoz obou tříd pokračuje ve stejném režimu jako před zavřením MŠ. Samozřejmě budou dodržována zvýšená hygienická opatření.

PROVOZ MŠ

 • Pampeliška od 7.00 hod do 16.15 hodin
 • Konice 119 od 7.00 hod do 16.00 hodin

POVINNÁ ÚČAST PŘEDŠKOLÁKŮ ve výuce v MŠ

Tato záležitost není v manuálu MŠMT vůbec řešena. Ale budeme na ni aplikovat to, co platí pro účast žáků v ZŠ. TEDY. Účast předškoláků je až do 30. 6. dobrovolná a pokud předškoláka do MŠ nepošlete, není nutné jej omlouvat.

OŠETŘOVNÉ

V této otázce jsme, stejně jako Vy, odkázáni na informace z médií a z tiskových konferencí vlády. Budete-li potřebovat vystavit potvrzení, obraťte se na adresy: spalkova@evokace.cz; odehnalova@evokace.cz nebo reditel@evokace.cz

ROUŠKY

Děti ani pedagogové roušky v prostorách MŠ nosit nemusí. V prostorách venkovních – prosím sledujte momentálně platná nařízení vlády a MZDR.

PŘÍCHOD k mateřské škole a POHYB PŘED mateřskou školou

 • Pro příchod do MŠ použijte vchod, kterým jste byli zvyklí přicházet.
 • Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená momentálně platnými krizovými/mimořádnými opatřeními.

Dále je nutné DODRŽOVAT následující PRAVIDLA:

 • Minimalizovat velké shromažďování osob před školou.
 • Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti)
 • Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.
 • Zákonný zástupce zaručí použití dezinfekce dítětem před vstupem do šatny MŠ a předá dítě paní učitelce.
 • Při odchodu z MŠ předá učitelka dítě zákonnému zástupci před dveřmi MŠ.
 • Prosím Vás všechny, abyste zkrátili dobu strávenou na chodbě při předávání/přebírání dětí na minimum.
 • Je zakázáno přinášet do MŠ vlastní hračky.

PRVNÍ VSTUP DO MŠ

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce přihlášeného dítěte čestné prohlášení, ve kterém potvrzuje:

 • neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.)

Čestné prohlášení ke stažení zde nebo je možné podepsat jej před vstupem do školy.

DOPORUČUJEME přijít již s vyplněným čestným prohlášením. Předávání dětí se tím urychlí a nebudete muset čekat ve frontě. Děkujeme.

KOHO DO MŠ NEPŘIJMEME

 • Dítě s příznaky (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).
 • Dítě bez čestného prohlášení.
 • Dále také nebude přijato dítě, které se předem nenahlásilo (prostřednictvím dotazníku).

V PROSTORÁCH MŠ

 • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.
 • Škola ve spolupráci se zřizovatelem zajistí dostatečné množství dezinfekce.
 • Toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.
 • Úklidový personál je informován a poučen o hygienických zásadách, o potřebě a o četnosti čištění a dezinfekce povrchů a předmětů.
 • Rukavice pro běžné činnosti nejsou nutné, potřebné jsou např. při dopomoci s osobní hygienou dětí, při přípravě jídla, likvidaci odpadů atd.

STRAVOVÁNÍ

 • Stravování bude probíhat podle běžného provozu.
 • Před každým jídlem si děti umyjí a vydezinfikují ruce.
 • Děti budou obslouženy paní kuchařkou.

POBYT VENKU

 • Pro pobyt venku se využívá pouze areál MŠ, včetně zahrady tak, aby se nepotkávaly děti z MŠ a děti ze ZŠ. 
 • V případě příznivého počasí, budou paní učitelky s dětmi co nejvíce venku.

VE TŘÍDĚ

 • Dítěti bude bezkontaktním teploměrem změřena teplota. Prosím, vyčkejte na výsledek měření.
 • Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každé dítě důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.
 • V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut).

PŘI PODEZŘENÍ NA MOŽNÉ PŘÍZNAKY COVID-19

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školky vstoupit.
 • Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice.
 • Pokud se u zaměstnance mateřské školy příznaky objeví v průběhu práce, školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy.

OSOBY S RIZIKOVÝMI FAKTORY

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze (vysoký krevní tlak).

4. Porucha imunitního systému, např.

a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),

b) při protinádorové léčbě,

c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus (cukrovka).

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny

Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské školky s tímto vědomím.

DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

 • Důkladné čištění všech místností, ve kterých se děti, pedagogové a další pracovníci školy nacházejí, bude prováděno nejméně jednou denně.
 • Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet dětí, bude prováděna několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla, židličky, stolky, umyvadla, ...).
 • Odpadkové koše budou vyprazdňovány alespoň jednou denně.

print Formát pro tisk