Zápis do 1. ročníku základních škol pro školní rok 2018/2019

Předběžné informace.

Kdy?

 • Sobota 7. 4. 2018

Kde? 

 • Základní škola JUDr. Josefa Mareše a Mateřská škola, Znojmo, Klášterní 2 a odloučené pracoviště Konice 119

V kolik?

 • Klášterní 2: 8:00 – 12:00
 • Konice 119: 8:00 – 11:00

K zápisu se dostaví:

 1. všechny předškolní děti narozené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012
 2. děti, jejichž rodiče/zákonní zástupci budou žádat o doklad povinné školní docházky
 3. děti, kterým byl v loňském roce povolen odklad povinné školní docházky

Předčasný nástup

U dítěte, které dosáhne věku 6 let mezi 1. 9. 2018 a 31. 12. 2018, musí zákonný zástupce doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení.

U dítěte, které dosáhne věku 6 let počínaje 1. 1. 2019, musí zákonný zástupce doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Co rodiče/ zákonní zástupci přinesou k zápisu:

 • rodný list dítěte nebo pas (cizí státní příslušníci)
 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • potvrzení o trvalém pobytu dítěte, je-li jiné než trvalý pobyt rodičů/zákonných zástupců
 • popřípadě povolení odkladu povinné školní docházky pro rok 2017/2018

Co rodiče/zákonní zástupci přinesou k zápisu, pokud budou žádat o odklad povinné školní docházky:

 • rodný list dítěte nebo pas (cizí státní příslušníci)
 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • potvrzení o trvalém pobytu dítěte, je-li jiné než trvalý pobyt rodičů/ zákonných zástupců
 • potvrzení školského poradenského zařízení
 • potvrzení odborného lékaře nebo klinického psychologa

Průběh zápisu

Vyplnění osobních údajů žáka a podání žádosti o přijetí/ odklad. Motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti (nemá vliv na přijímání dětí ani na pořadí přijímaných dětí). 

PŘI PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NEROZHODUJE POŘADÍ ZAPSANÝCH DĚTÍ ANI ČAS PŘÍCHODU DO ŠKOLY.

Ve školním roce 2018/2019 budeme otevírat 3 první třídy v budově Klášterní 2 a 1 třídu v budově Konice 119. Aby nebyla překročena povolená kapacita školy, lze do prvních tříd přijmout maximálně 89 žáků.

Přílohy: