Kategorie: Aktuality, Důležité informace

Zápis do 1. tříd základních škol - návod

Zápis do 1. tříd základních škol bude letos bez osobní účasti dětí.

V souvislosti s mimořádnými opatřeními obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 vydalo MŠMT opatření k zápisům do 1. tříd základních škol pro školní rok 2021/2022. Zápisy se tak v letošním roce budou konat bez osobní přítomnosti dětí ve škole!

Informace k průběhu zápisu

Zápis proběhne dne 10. dubna 2021

Žádost o přijetí je nutno poslat příslušné základní škole v termínu 1. - 10. dubna 2021

Zápis bude probíhat na těchto základních školách:

 • Základní škola JUDr. Josefa Mareše a Mateřská škola, Znojmo, Klášterní 2, příspěvková organizace i pro odloučené pracoviště Konice 119
 • Základní škola, Znojmo, Mládeže 3, příspěvková organizace
 • Základní škola a Mateřská škola, Znojmo, Pražská 98
 • Základní škola P. Diviše a Mateřská škola, Znojmo, Přímětice 569
 • Základní škola, Znojmo, nám. Republiky 9
 • Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8, příspěvková organizace i pro odloučené pracoviště Jubilejní park 23

Spádové obvody jednotlivých škol jsou uvedeny v obecně závazné vyhlášce č. 1/2020, na stránkách www.znojmocity.cz, odbor školství, kultury a památkové péče, právní předpisy.

V souladu s touto vyhláškou (dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání) je ředitel spádové školy povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové školy (do výše povoleného počtu žáků uvedeného ve školském rejstříku). Tímto opatřením není dotčeno právo rodičů vybrat si pro své dítě školu jinou než spádovou.

Koho se zápis týká:

 • Všech předškolních dětí narozených od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015.
 • Dětí, jejichž rodiče budou žádat o odklad povinné školní docházky.
 • Dětí, kterým byl v loňském roce povolen odklad povinné školní docházky.

Jak žádost získat:

Žádosti o přijetí (případně o odklad nebo do přípravné třídy) si vygenerujete ve webové aplikaci na adrese https://zszapis.muznojmo.cz/ v termínu od 15. 3. 2021 – 9. 4. 2021.

Postup při vyplňování žádosti:

 • Zadáte adresu https://zszapis.muznojmo.cz/
 • Pro přístup zadáte číslo pojištěnce Vašeho dítěte (je uvedeno na kartičce pojištěnce)
 • Pak již vyplňujete údaje
 • Trvalý pobyt dítěte – po zadání názvu ulice vyberte z nabídky
 • V případě, že se hlásíte na školu, která má odloučené pracoviště, uveďte do poznámky na žádosti adresu pracoviště, na které se hlásíte (např. Konice 119 nebo Klášterní 2)
 • Na závěr zvolte heslo (nemusí být, záleží na Vás) a doporučujeme uvést i Vaši e-mailovou adresu pro případ zapomenutého hesla
 • Po kontrole zadaných údajů žádost uložte
 • Po uložení žádosti budete přesměrování na stránku, kde jsou připraveny tři žádosti:
  1. žádost o přijetí do 1. třídy
  2. žádost o odklad povinné školní docházky
  3. žádost o zařazení do přípravné třídy
 •  Vyberte si tu žádost, kterou potřebujete. Před vytištěním žádosti je nutné ještě zvolit z nabídky školu, ta se Vám následně doplní do žádosti. Pak již žádost vytiskněte, doporučujeme 2x, jednu doručíte s Vaším podpisem škole, druhá Vám zůstane (na žádosti je vygenerovaný desetimístný kód, pod kterým se následně můžete do systému znovu přihlásit).

Co k žádosti přiložit:

 • K žádosti o přijetí do 1. třídy je nutno doložit prostou (neověřenou) kopii rodného listu dítěte, případně prostou kopii rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče, v případě předčasného zápisu navíc doporučení pedagogicko-psychologické poradny.
 • K žádosti o odklad je nutno doložit prostou (neověřenou) kopii (neověřenou) rodného listu dítěte, případně prostou kopii rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče, doporučení školského poradenského zařízení a doporučení lékaře.
 •  K žádosti o zařazení do přípravné třídy je nutno doložit rozhodnutí o odkladu, které obvykle vydává spádová škola, doporučení školského poradenského pracoviště. Přípravné třídy se zřizují pouze na Základní škole, Znojmo, Václavské nám. 8, příspěvková organizace a na odloučeném pracoviště Jubilejní park 23. V přihlášce do poznámky uveďte, o jakou z budov máte zájem. Přijímání žádostí o zařazení do přípravné třídy bude probíhat od 1. dubna do 28. května 2021. Ukončení sběru žádostí včetně příloh je stanoveno na 31. května 2021.

Jak žádost doručit škole:

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

 • do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku)
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
 • prostřednictvím poštovních služeb
 • vhozením do schránky Vámi vybrané školy (schránky jsou volně přístupné u hlavních vstupů do škol)
 • výjimečně lze i prostřednictvím osobního podání, v tomto případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy, tudíž bude možné po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě s ředitelem/kou příslušné základní školy

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Bližší informace k zápisu získají zákonní zástupci dětí přímo na webových stránkách jednotlivých základních škol.

V případě potřeby jakýchkoliv informací k vyplnění žádosti jsou všem k dispozici pracovníci odboru školství, kultury a památkové péče:

V nutných případech budou pracovníci odboru k dispozici i pro vyplnění a vytištění žádosti po předložení nutných dokladů. Toto bude umožněno na základě předchozí telefonické dohody na jednom z výše uvedených telefonních čísel.

print Formát pro tisk