Kategorie: Důležité informace

Informace k přijímacímu řízení na střední školy ve školním roce 2019/2020

Termín jednotných přijímacích zkoušek bude v školním roce 2019/2020 pouze jeden:

8. června 2020 – čtyřleté studium

9. června 2020 – víceletá gymnázia.

Na webové stránce střední školy a na pozvánce žáka bude uvedeno, kdy se má žák k přijímací zkoušce dostavit.

Místo konání přijímací zkoušky

Uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku vždy na škole uvedené na přihlášce první v pořadí. Pokud se koná jednotná přijímací zkouška pouze na škole, kterou uchazeč uvedl na přihlášce jako druhou v pořadí, koná uchazeč jednotnou přijímací zkoušku na této druhé škole.

Zasílání pozvánek k přijímací zkoušce

Pozvánku zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 10 pracovních dní před termínem jednotné přijímací zkoušky (tj. nejpozději v pondělí 25. května 2020 u čtyřletých oborů vzdělávání a v úterý 26. května 2020 v případě oborů vzdělání šestiletých a osmiletých gymnázií pro řádný termín).

Průběh přijímací zkoušky

Oproti běžnému průběhu dochází k prodloužení času trvání jednotné přijímací zkoušky. Test z českého jazyka a literatury trvá 70 minut (o 10 minut delší než je běžný čas). Test z matematiky trvá 85 minut (o 15 minut delší než je běžný čas).

Vyhodnocení přijímací zkoušky

Nejpozději do 16. června 2020 pro čtyřleté obory vzdělání a do 17. června pro obory vzdělání šestiletých a osmiletých gymnázií (do 8 kalendářních dnů po termínu konání jednotné přijímací zkoušky) musí ředitel školy vyhlásit na veřejně přístupném místě ve škole a zároveň způsobem umožňujícím dálkový přístup pořadí uchazečů pod registračním číslem.

Nepřijatí uchazeči

Nepřijatým uchazečům odešle ředitel školy rozhodnutí o nepřijetí a společně s ním zašle těm uchazečům, kteří nebyli přijati z důvodu počtu přijímaných uchazečů, také poučení o možnosti žádosti o vydání nového rozhodnutí.

Proti rozhodnutí o nepřijetí není možné ve školním roce 2019/2020 podat odvolání.

Nepřijatí uchazeči, kteří však splnili podmínky pro přijetí a nebyli přijati pouze z kapacitních důvodů, mají možnost požádat o vydání nového rozhodnutí. Žádost musí uchazeč podat do 3 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí. Viz Prováděcí právní předpis MŠMT (PDF)

Odevzdání zápisového lístku

Termín pro odevzdání zápisových lístků je stanoven na 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Pro uchazeče o střední vzdělání ve čtyřletých oborech vzdělání je termín pro odevzdání zápisového lístku do 23. června 2020. Pro uchazeče o střední vzdělání v oborech vzdělání šestiletého a osmiletého gymnázia je termín pro odevzdání zápisového lístku do 24. června 2020.

V případě dotazů kontaktujte Mgr. Danu Škapovou - +420 734 890 564

Poznámka

pro žáky, kteří se hlásí na obor Předškolní a mimoškolní pedagogika na

Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Znojmo, příspěvková organizace, Pontassievská 3, ZNOJMO

3. 6.

Přijímací řízení obor předškolní a mimoškolní pedagogika /PMP/- školní praktická přijímací zkouška

1. Termín školní PZk / praktická Zk pro PMP (škola na 1. místě na přihlášce ke studiu)

5. 6.

Přijímací řízení obor předškolní a mimoškolní pedagogika /PMP/- školní praktická přijímací zkouška

2. Termín školní PZk/ praktická Zk pro PMP (škola na 2. místě na přihlášce ke studiu)

print Formát pro tisk