Kategorie: Důležité informace, 1. stupeň

Návrat prvního stupně do školy

Vážení rodiče, 

na základě pokynů vydaných MŠMT se žáci prvního stupně mohou od 25. května vrátit do školy. Návrat je dobrovolný a záleží na Vaší úvaze, zda dítě do školy pošlete nebo ne. Tímto bychom chtěli požádat zákonné zástupce žáků 1. - 5. ročníku, aby vyplnili dotazník, který obdržíte od svých třídních učitelek do Vašich mailových schránek. Termín vyplnění je do 13. května včetně.

Prosíme o dodržení termínu, abychom mohli včas sestavit jednotlivé skupiny. 

Pro skupiny žáků 1. stupně podle zaslaného manuálu MŠMT platí: 

 • Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků. Pokud je to možné, je vhodné vytvořit skupiny ze žáků jedné třídy nebo jednoho ročníku. 
 • Maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi tak aby byla dodržena vzdálenost 2 m. 
 • Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do 30. 6. 2020. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020. 
 • Bude-li zájem o přítomnost žáků přesahovat organizační, technické nebo personální možnosti školy, rozhodne ředitel školy o přijetí žáků do skupiny na základě žádostí zákonných zástupců podle kritérií, která předem stanovil. Škola ve spolupráci se zřizovatelem vytvoří podmínky pro zajištění vzdělávacích aktivit pro žáky, kteří splňují stanovená kritéria.   

Z toho vyplývá, že jednotlivé skupiny mohou být takové, že někteří žáci nemusí mít “svou” paní učitelku, ale mohou být zařazeni do jiné skupiny. Vždy záleží na počtech žáků a počtech skupin. Máme omezený počet pedagogických pracovníků a musíme zajistit, aby skupiny byly stejné dopoledne i odpoledne a nedocházelo k jejich míchání.  Pokud to bude možné, budeme se snažit udržet žáky podle tříd, ale je potřeba počítat i s eventualitou, že by tomu tak nemuselo být. Po zjištění zájmu a sestavení skupin budete informováni. 

Pokud bude počet žáků přesahovat personální nebo prostorové možnosti školy, budou mít přednost žáci mladší před žáky staršími. Budeme také přihlížet k umisťování sourozenců. 

 • Pedagogičtí zaměstnanci přidělení ke skupině by se neměli měnit.  
 • Začátek a konec vzdělávacích aktivit během dne stanoví ředitel školy. Začátek se stanoví obvykle na dobu, kdy za běžných podmínek začíná dopolední vyučování. Konec aktivit stanoví ředitel školy s přihlédnutím k personálním možnostem.  Je potřeba si uvědomit, že učitele 2. stupně není možné využít, protože zajišťují online výuku žáků 2. stupně a přípravu žáků 9. tříd na zkoušky. 

Osoby s rizikovými faktory  

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory: 

 • Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami. 
 • Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou. 
 • Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze. 
 • Porucha imunitního systému, např. 
  a)  při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.)
  b)  při protinádorové léčbě
  c)  po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně, 
 • Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2). 
 • Farmakologicky léčený diabetes mellitus. 
 • Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza) 
 • Onemocnění jater (primární nebo sekundární) 

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím. 

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí vstoupit do budovy školy.  

Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka.  

Před prvním stupem do budovy předkládá zákonný zástupce žáka čestné prohlášení o nepřítomnosti příznaků virového infekčního onemocnění. Zde je ke stažení: Čestné prohlášení 

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna. 

Ve škole budou vzdělávací aktivity organizovány následujícím způsobem: 

 • Žáci budou poučeni o přísných hygienických opatřeních, které budou povinni dodržovat. 
 • Skupiny max. 15 žáků, jeden žák v jedné lavici ve třídě. 
 • Složení skupin je neměnné po celou dobu, o zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. 
 • Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 25.květnu. Pokud se někdo bude chtít přidat později, již nebude mít možnost. 
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. 
 • Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku. 
 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě. 
 • Všichni žáci školy musí roušky nosit ve společných prostorách. 
 • Školní strava bude poskytována formou teplého oběda bez možnosti výběru, svačinky nebudou vydávány. 

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla. Jejich opakované porušování, a to po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nařízení zákazu vstupu daného žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny. 

print Formát pro tisk