Kategorie: Důležité informace

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Ředitelka školy, jejíž činnost vykonává Základní škola JUDr. Josefa Mareše a Mateřská škola, Znojmo, Klášterní 2, příspěvková organizace jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v základní škole od školního roku 2020/2021 u těchto žadatelů:

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 29. 4. 2020 na úřední desce školy (u vchodu do ZŠ) a na webových stránkách http://www.evokace.cz/uredni-deska Základní školy JUDr. Josefa Mareše a Mateřské školy, Znojmo, Klášterní 2, příspěvkové organizace a na odkaze https://zszapis.muznojmo.cz/skola/zakladni-skola-judr-josefa-marese-materska-skola-znojmo-klasterni-2-prispevkova-organizace.

Poučení:

Tímto dnem začíná běžet odvolací lhůta. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, a to podáním učiněným u ředitelky školy, která rozhodnutí vydala.

print Formát pro tisk