Kategorie: Aktuality, Důležité informace

Dotační program na obědy ve školním roce 2024/2025

Dotační program Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi Jihomoravském kraji pro školní rok 2024/2025

Vážení zákonní zástupci dětí, žáků, budoucích prvňáčků, dovolujeme si vám nabídnout zapojení do projektu na bezplatné obědy ve školní roce 2024/2025 v případě, že splňujete níže uvedené podmínky a vyplníte Čestné prohlášení v kanceláři ekonomky školy nebo zašlete vyplněné na email: ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

odehnalova.radmilavokace.cz               do 27. 6. 2024

Cílovou skupinou jsou děti/žáci ve věku 2-26 let, kteří:

· navštěvují mateřskou školu, základní školu

· pobírají stravu v zařízení školního stravování,

· jsou z rodiny, která se ocitla v nepříznivé finanční situaci.

Všechny výše uvedené podmínky musí být splněny zároveň.

Za děti, jejichž rodina se ocitla v nepříznivé finanční situaci, lze považovat děti žijící v rodině, jejíž finanční situace nedovoluje, aby jim bylo poskytováno školní stravování za úplatu. Jedná se o děti, které splňují alespoň jednu z níže uvedených podmínek:

· jsou z rodin, které se nachází v hmotné nouzi, tzn. z rodin pobírajících doplatek na bydlení a/nebo příspěvek na živobytí,

· jsou z rodin pobírajících dávku v pěstounské péči,

· jsou z rodin, jejichž nepříznivá finanční situace byla posouzena třetí stranou a tato strana vyjádřila souhlasné stanovisko k zapojení dítěte do projektu. Jedná se o případy, kdy v rodině nastaly nepříznivé podmínky, např. exekuce, insolvence, nemoc/úmrtí zákonného zástupce, kdy poskytování bezplatného školního stravování překlene dobu finanční tísně, např. než je vyplácen sirotčí důchod, dlouhodobé ošetřování člena rodiny a s ním spojený výpadek na straně příjmů domácnosti apod.

Třetí stranou se pro účely tohoto dotačního programu explicitně rozumí jedna z níže uvedených stran: - sociální pracovníci obcí II. a III. typu, - OSPOD, - školské zařízení, které dítě navštěvuje – ředitel školského zařízení dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, - poskytovatelé sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., kteří pracují s dětmi, mládeží a rodinami (zejména terénní programy, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi), - právnické a fyzické osoby dle zákona č. 359/1999 Sb., pověřené výkonem sociálně právní ochrany dětí

V případě, že bude dítě zařazeno do projektu na základě pobírání výše uvedených dávek, doloží rodič také doklad z Úřadu práce, potvrzující pobírání dávek v hmotné nouzi (tzn. doplatku na bydlení a/nebo příspěvku na živobytí), nebo pobírání dávky v pěstounské péči. Stačí doložit v září 2025.

 

Ve Znojmě dne 18. 6. 2024                                                                             Mgr. Eva Hubatková – ředitelka školy

print Formát pro tisk

Zobrazit menu
Hlavní menu