Kategorie: Aktuality, COVID

Screeningové testování žáků

Vážení rodiče.

Hned na začátku letošního školního roku 2021/2022 nás čeká screeningové testování žáků. Zatím je v plánu testovat žáky pouze třikrát. K dalšímu testování by došlo pouze v případě, že by výskyt pozitivních testů přesáhl v daném okrese počet 25 na 100 000 provedených testů v součtu dvou prvních testů.

Screeningové testování žáků bude probíhat na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, které uvedeným informacím dodává právní závaznost.

KDY se testuje?

1. třídy – 2. 9., 6. 9. a 9. 9. 2021

2. - 9. třídy - 1. 9., 6. 9. a 9. 9. 2021

KDO se testuje?

Testují se všichni žáci.

Pokud se žák testování v dané hodině nebo dni nezúčastní (pozdní příchod, nepřítomnost v testovacím dni), je testován dodatečně.

VÝJIMKY z testování? - ANO

Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

Co když se žák testovat odmítne?

Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, tzn., že bude nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení.

Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování – tedy do 9. 9. 2021. Netestovaný žák během této doby nesmí cvičit ve vnitřních prostorech, nesmí zpívat.

Čím testujeme?

Antigenním testem GENRUI BioTech, jehož použití je stejné, jako u testů používaných před prázdninami.

https://www.youtube.com/watch?v=M8e1LDk5bt4

Stejně jako před prázdninami akceptujeme i testy, které si žáci přinesou z domu. Ale  testování žáka proběhne ve škole.

Co se děje, je-li některý žák ve třídě pozitivní?

Žák má zakázánu osobní přítomnost na vzdělávání.

Žák bude izolován od ostatních žáků ve třídě.

Bude mu vydáno potvrzení o pozitivním výsledku testu.

Bude kontaktován zákonný zástupce, který si žáka vyzvedne a obrátí se telefonicky na svého dětského lékaře, který dítě odešle na konfirmační (ověřovací) PCR test.

Po provedeném konfirmačním testu rodič neprodleně informuje TU/školu o pozitivním/negativním  výsledku konfirmačního testu.

Žák se může vrátit do školy po předložení negativního konfirmačního testu, nebo po skončení povinné izolace. Potvrzení o ukončení izolace vydává poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost.

A co ostatní žáci ve třídě?

Žákovi, který byl v předcházejících 2 dnech v jedné třídě nebo skupině s žákem nebo pedagogickým pracovníkem, který má pozitivní výsledek testu, se neumožňuje osobní přítomnost ve škole nebo školském zařízení po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 žáka, který měl pozitivní výsledek preventivního antigenního testu. V praxi se bude jednat fakticky v případě AG testů pouze o testování 9. září, protože u prvního testu a u testu z 6. září nebude splněna podmínka, že spolu žáci byli v předcházejících 2 dnech.

Toto ustanovení se netýká řádně očkovaných žáků nebo žáků, kteří prodělali onemocnění covid-19 a jsou v ochranné lhůtě, jak stanoví mimořádné opatření MZd. Tzn., že žáci podléhající výjimce, zůstávají ve škole a pokračují v prezenční výuce.

V případě, kdy konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, doloží zákonný zástupce žáka neprodleně výsledek TU/škole, která dále informuje ostatní žáky. Všichni žáci se mohou po této skutečnosti vrátit k prezenční výuce bez dalších potřebných kroků.

 

Vážení rodiče.

Tyto informace vycházejí z momentálně platných pokynů pro školy. Pokud dojde k jejich změně, budeme je průběžně aktualizovat.

Všem Vám děkuji za trpělivost a pochopení.

Mgr. Eva Hubatková

print Formát pro tisk