Zápis do mateřských škol Klášterní a Konice pro školní rok 2018/2019

Zápis do mateřských škol Klášterní a Konice pro školní rok 2018/2019 se bude konat 10. 5. 2018 od 9:00 – 16:00 hodin v budově Klášterní 2.

V době zápisu vstupujte do budovy vchodem pro MŠ. Zápis se bude konat v učebně „Divadélko“.

Co rodiče – zákonní zástupci – přinesou k zápisu:

  • V den zápisu 10. 5. 2018 přinese zákonný zástupce dítěte vyplněnou žádost. S sebou přineste originál rodného listu dítěte a Váš občanský průkaz k ověření uvedených údajů.  V případě, že bydliště dítěte je jiné než bydliště zákonného zástupce, je nutné doložit potvrzení o trvalém bydlišti dítěte. Po ověření bude přihláška zaevidována a bude zákonným zástupcům přiděleno registrační číslo dítěte.

Co musí obsahovat Žádost:

  • Žádost o přijetí musí obsahovat všechny náležitosti a originální vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte. Toto potvrzení nesmí být starší než 3 měsíce. Bez lékařského potvrzení je žádost o přijetí neplatná a nebude zaevidována. Děti, které od 1. 9. 2018 budou plnit povinnou předškolní docházku, nemusí mít doklad o očkování.

Kde žádost získáte:

  • Tiskopisy Žádosti o přijetí jsou k dispozici v obou mateřských školách (Konice, Klášterní) a na webových stránkách školy www.evokace.cz/uredni-deska

Další informace:

  • Zákonní zástupci se mohou dostavit k zápisu na více než jednu mateřskou školu, je ovšem nezbytně nutné, aby předložili vždy originál žádosti a originál vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte. Volba MŠ závisí na jejich rozhodnutí.
  • V případě přijetí dítěte na více mateřských škol je nezbytně nutné, aby zákonní zástupci bezodkladně oznámili mateřským školám, na kterou mateřskou školu dítě nastoupí.

Počet přijímaných dětí:

  • Aby nebyla překročena povolená kapacita MŠ, lze pro školní rok 2018/2019 přijmout 6 dětí do třídy Pampeliška a 8 dětí do třídy Konice 119.

Přílohy:

Mgr. Eva Hubatková, ředitelka školy