Mateřské školy

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Způsob platby MŠ Klášterní

 1. Trvalým příkazem v bance do 15. dne kalendářního měsíce

  Základní školné (září-červen): 250,- Kč/měsíc - celodenní
  Omezená docházka, § 6 odst 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb. (září-červen): 167,- Kč/měsíc
  Příkaz zrušit na prázdniny: červenec, srpen

  Bankovní spojení ZŠ:
  ČSOB: 191441377/0300
  Variabilní symbol: rodné číslo dítěte
  Konstantní symbol: neuvádět
  Specifický symbol: 4
  Do poznámky pro příjemce uvést jméno dítěte
 2. Hotově v kanceláři školy do 15. dne stávajícího měsíce

  250,- Kč - celodenní
  167,- Kč - omezená docházka, § 6 odst 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb.


Způsob platby MŠ Konice

 1. Trvalým příkazem v bance do 15. dne kalendářního měsíce

  Základní školné (září-červen): 250,- Kč/měsíc - celodenní
  Omezená docházka, § 6 odst 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb. (září-červen): 167,- Kč/měsíc
  Příkaz zrušit na prázdniny: červenec, srpen

  Bankovní spojení ZŠ:
  ČSOB: 191441377/0300
  Variabilní symbol: rodné číslo dítěte
  Konstantní symbol: neuvádět
  Specifický symbol: 2
  Do poznámky pro příjemce uvést jméno dítěte

UPOZORNĚNÍ
V případě, že úplatu za školné neuhradíte v daném termínu, bude se postupovat dle vnitřní směrnice "Vymáhání peněžitých pohledávek".

Omlouvání předškoláků

Od 1. 9. 2017 mají předškolní děti docházku do MŠ povinnou. Upozorňujeme proto zákonné zástupce předškoláků, že je už i jejich povinností dítě omlouvat:

 • Při onemocnění - telefonicky nebo osobně první den začátku absence nejlépe do 8 hodin.
 • Při předem známé nepřítomnosti - písemně žádají rodiče o uvolnění dítěte (učitelku na 2 dny, ředitelku školy na více dnů). Žádost je k vyzvednutí u učitelky MŠ, nebo na webových stránkách školy:

Po návratu dítěte do mateřské školy je zákonný zástupce povinen nejpozději do 3 pracovních dnů doložit důvody nepřítomnosti dítěte zápisem v docházkovém sešitu/omluvném listu (uložen u učitelek MŠ) s uvedením důvodu absence. Omluvu podepisuje jeden ze zákonných zástupců dítěte. Pokud dítě nemá omluvenku, považuje se absence za neomluvenou (viz také Školní řád MŠ).

Školní řád mateřské školy: