Kategorie: Mateřské školy

Zápis do mateřských školek

BEZ DĚTÍ A BEZ RODIČŮ!

Tak proběhnou letos zápisy do mateřských škol

V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 vydalo MŠMT opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022. Zápisy se tak v letošním roce budou konat bez osobní přítomnosti dětí i zákonných zástupců!

VŠE K PRŮBĚHU ZÁPISŮ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL

 • ZÁPIS PROBĚHNE DNE 6. KVĚTNA 2021
 • ŽÁDOST O PŘIJETÍ JE NUTNO POSLAT PŘÍSLUŠNÉ MATEŘSKÉ ŠKOLE V TERMÍNU 3. KVĚTNA – 6. KVĚTNA 2021 na adresu ZŠ JUDr. J. Mareše a MŠ, Znojmo, Klášterní 2 (i pro odloučené pracoviště Konice 119)

Děti budou přijímány do mateřských škol na základě kritérií zveřejněných na adrese https://mszapis.muznojmo.cz/ v záložce Kritéria řízení. Určení spádovosti pro MŠ najdete na téže adrese v záložce Spádovost.

Spádové obvody jednotlivých mateřských škol jsou uvedeny v obecně závazné vyhlášce č. 2/2020, na stránkách www.znojmocity.cz, odbor školství, kultury a památkové péče, právní předpisy. V souladu s touto vyhláškou (dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání) je ředitel spádové školy povinen přednostně přijmout děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové školy. Tímto opatřením není dotčeno právo rodičů vybrat si pro své dítě jinou mateřskou školu než spádovou.

Koho se zápis týká:

 • Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je  předškolní vzdělávání povinné (podrobně § 34a a 34b školského zákona, děti narozené v období od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016).
 • Mateřská škola nebude přijímat žádosti od zákonných zástupců dětí, které nebudou mít k 1. 9. 2021 2 roky.

Jak získat žádost:

Žádosti o přijetí do mateřské školy získáte ve webové aplikaci na adrese https://mszapis.muznojmo.cz/.

Postup při vyplňování žádosti:

 • Zadáte adresu https://mszapis.muznojmo.cz/
 • Pro přístup zadáte číslo pojištěnce Vašeho dítěte (je uvedeno na kartičce pojištěnce)
 • Pak již vyplňujete údaje
 • Trvalý pobyt dítěte – po zadání názvu ulice vyberte z nabídky
 • V případě, že se hlásíte na školu, která má odloučené pracoviště, uveďte do poznámky na žádosti adresu pracoviště, na které se hlásíte (např. MŠ Konice 119 nebo MŠ Klášterní 2)
 • Na závěr zvolte heslo (nemusí být, záleží na Vás) a doporučujeme uvést i Vaši
  e-mailovou adresu pro případ zapomenutého hesla
 • Po kontrole zadaných údajů si žádost uložte
 • Před vytištěním žádosti je nutné ještě zvolit z nabídky mateřskou školu, ta se Vám následně doplní do žádosti. Pak již žádost vytiskněte, doporučujeme 2x, jednu zašlete s Vaším podpisem mateřské škole, druhá Vám zůstane (na žádosti je vygenerovaný desetimístný kód, pod kterým se následně můžete do systému znovu přihlásit).

Co k žádosti přiložit:

 • žádosti o přijetí je nutno doložit
  - prostou (neověřenou) kopii rodného listu dítěte,
  - případně prostou kopii rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče,
  - potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost.
 • Povinnost doložit potvrzení praktického dětského lékaře se natýká dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Kdy a jak žádost podat:

 • V době od 3. 5. – 6. 5. 2021

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

 • do datové schránky školy (yvpmns)
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
 • prostřednictvím poštovních služeb
 • vhozením do schránky ZŠ JUDr. J Mareše a MŠ u hlavního vstupu do budovy z ulice Vídeňská
 • výjimečně lze i prostřednictvím osobního podání, po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě s ředitelkou Mgr. Evou Hubatkovou (reditel@evokace.cz; 739 389 038)

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Pomoc pro Vás

V případě potřeby jakýchkoliv informací k vyplnění žádosti jsou všem k dispozici pracovníci odboru školství, kultury a památkové péče, a to v pracovních dnech od 8:00 do 18:00 hodin:

V nutných případech budou pracovníci odboru školství k dispozici i pro vyplnění a vytištění žádosti po předložení nutných dokladů. Toto bude umožněno na základě předchozí telefonické dohody na jednom z výše uvedených telefonních čísel.

Rádi Vám pomůžeme i přímo ve škole v pracovních dnech 8.00 – 12.00 u ředitelky školy Mgr. Evy Hubatkové (reditel@evokace.cz; +420 739 389 038).

Přílohy:

Počet přijímaných dětí:

Aby nebyla překročena povolená kapacita MŠ, lze pro školní rok 2021/22 přijmout 11 dětí do třídy Pampeliška a 4 děti do třídy Konice 119.

print Formát pro tisk