< návrat zpět

Připravit, pozor, teď!

Logolink OP VVV

ZŠ JUDr. Josefa Mareše a MŠ, Znojmo, Klášterní 2, p. o. je od 1. 9. 2019 zapojena do Výzvy č. 02_18_063 pro Šablony II - MRR v prioritní ose 3 OP.

Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby) formou projektů zjednodušeného vykazování. Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, na pomoc školám a školským zařízením pro zájmové vzdělávání při společném vzdělávání dětí/žáků/studentů, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga a sociálního pedagoga. Dále jsou podporovány extrakurikulární aktivity, spolupráce s rodiči dětí a žáků, kariérové poradenství žáků a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT. 

Název projektu: Připravit, pozor, teď!

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013385

Realizace: 1. 9. 2019 - 31. 8. 2021

Celková výše finanční podpory: 2 220 439,- Kč

Přehled aktivit, do kterých je škola zapojena.

Číslo aktivity

Název aktivity

2.II/1

Školní asistent – personální podpora ZŠ

2.II/11

CLIL ve výuce ZŠ

2.II/16

Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ

2.II/17

Klub pro žáky ZŠ (čtenářský, komunikace v cizím jazyce, badatelský, demokratické myšlení, logiky a zábavných her)

2.II/18

Doučování žáků

2.II/19

Projektový den ve škole

 

Zobrazit menu
Hlavní menu