< návrat zpět

Hledání stop – Napoleon & Evropa před 200 lety

Spurensuche – Napoleon & Europa vor 200 Jahren / Hledání stop – Napoleon & Evropa před 200 lety

 Erarbeitung pädagogischer Lehrmaterialien / Vypracování pedagogických studijních materiálů
(Lehrbehelfe & Lehrmittelkoffer zum Angreifen) / (učební pomůcky & studijní kufřík na dotek)

 

Projektinhalt / Obsah projektu:

Gegenstand des Projektes Spurensuche – Napoleon & Europa vor 200 Jahren - Retz–Znojmo ist die Erarbeitung pädagogischer Lehrmaterialien (Behelf, Lehrmittelkoffer) auf Basis wissenschaftlicher Vorarbeiten, die geeignet sind im grenzüberschreitenden, interkulturellen Kontext die Vermittlung von Archäologie, Geschichte, Kultur und Leben zu unterstützen. Im Rahmen eines grenzüberschreitenden Schulprojektes sollen diese Materialien gemeinsam mit einer österreichischen und einer tschechischen Schulklasse oder Schule konzipiert und erarbeitet werden.

Předmětem projektu Hledání stop – Napoleon & Evropa před 200 lety – Retz –Znojmo je vypracování pedagogických studijních materiálů (pomůcky, studijní kufřík) na základě vědeckých přípravných prací, které jsou v přeshraničním, mezikulturním kontextu vhodné k podpoře zprostředkování archeologie, historie, kultury a života. V rámci přeshraničního školního projektu budou tyto materiály koncipovány a vypracovány společně s jednou rakouskou a českou školní třídou nebo školou.

Projektziel / Cíle projektu:

Ziel des Projektes ist es, im Rahmen eines grenzüberschreitenden Schulprojektes anhand von Archäologie, Geschichte und gemeinsamen kulturellen Wurzeln einen Beitrag zur Überwindung sprachlicher, schulischer und sozialer Barrieren zu leisten und mit der Erarbeitung interkultureller pädagogischer Materialien nachhaltig eine Kooperation zwischen österreichischen und tschechischen Schulen zu unterstützen.

Cílem projektu je v rámci přeshraničního školního projektu poskytnout na základě archeologie, historie a společných kulturních kořenů příspěvek k překonání jazykových, školních a sociálních bariér a podporovat tvorbou mezikulturních pedagogických pomůcek trvalou kooperaci mezi rakouskými a českými školami.

Projektzeitplan / Harmonogram projektu:

 • 2007-2008 – Projektentwicklung /2007-2008 vývoj projektu
 • Sommer 2008 – Einreichung / léto 2008 – předložení projektu
 • Projektstart verzögerte sich durch Zusatzforderungen der Förderstelle in NOe/ zahájení projektu se zdrželo kvůli dodatečným požadavkům ze strany dotačního orgánu v Dolním Rakousku
 • 28.11.2008 Projektfreigabe durch Weinviertel Management / 28.11.2008 uvolnění projektu ze strany spol. Weinviertel Management
 • 13. Jänner 2009 Kick Off Retz/ Znojmo in HS Retz/ 13. ledna2009 slavnostní zahájení projektu Retz –Znojmo v ZŠ Retz
 • KW …. Abstimmsitzung in Znojmo/ k.t.…koordinační schůze ve Znojmě
 • Projektcoaching vor Ort, Arbeitsgruppen mit Kinder oder Pädagogen und Abstimmsitzungen laufend nach Absprache / trénování projektu na místě, pracovní skupiny s dětmi nebo pedagogy a koordinační jednání průběžně dle domluvy
 • Abschlußpräsentationender Arbeiten in Retzund Znojmodurch die Schulen / Kinder / závěrečné prezentace prací v Retzu a Znojmě samotnými školami /dětmi
 • Projektende September 2009/ ukončení projektu – září 2009

Projektteam / Projektový tým:

 • Projektleiter: Macek / ÖAB / vedoucí projektu: Macek (ÖAB)
 • Projektgestalter sind die Lehrer / Pädagogen der Schulen Retz/ Znojmo/ tvůrci projektu jsou učitelé a pedagogové retzských a znojemských škol
 • Die Lehrer arbeiten mit Schülern oder mit Klassen an Themengruppen/ učitelé spolupracují se žáky nebo třídami v rámci tematických skupin
 • Die Direktionen der Schulen sind in den Entwicklungsprozess eingebunden/ ředitelství škol jsou zapojena do procesu vývoje projektu
 • Die Gemeinden werden über den jeweiligen Projektstand informiert/ obce budou informovány o stavu projektu

Themenschwerpunkte – „Kofferinhalt“ / Stěžejní témata – obsah „kufříku“:

Zobrazit menu
Hlavní menu