Úřední deska

Kontakty

Základní údaje:

Základní škola JUDr. Josefa Mareše a Mateřská škola,
Znojmo, Klášterní 2, příspěvková organizace
Klášterní 2
67181 Znojmo

IČO: 71217860
ID datové schránky: yvpmncs
E-mail: reditel@evokace.cz, prijmeni.jmeno@evokace.cz
Web: www.evokace.cz

Telefonní spojení:
Sekretariát: 515 227 532, 739 391 756
Ředitelna: 515 227 525, 739 389 038
Zástupkyně pro 1.stupeň: 515 227 532, 739 389 037
Zástupkyně pro 2.stupeň: 515 227 532, 730 187 776
ŠD Klášterní: 732 384 105
MŠ Klášterní: 736 414 876
MŠ Konice: 731 877 534
Speciální pedagog pro první stupeň: 605 866 618
Speciální pedagog pro druhý stupeň: 730 187 775
Výchovný poradce: 775 693 019
Vedoucí ŠJ: 515 267 177

Odloučené pracoviště:

Základní škola
Konice 119
66902 Znojmo
Tel.: 515 221 747

Vedení školy:

Ředitelka školy: Mgr. Eva Hubatková
Zástupce ředitele pro 1.stupeň: Mgr. Lenka Budková
Zástupce ředitele pro 2.stupeň: Mgr. Martina Štefanovičová
Vedoucí učitelka pro odloučené pracoviště: Mgr. Jitka Bulínová
Vedoucí vychovatelka: Věra Homolková
Vedoucí učitelka MŠ: Alena Hrbáčková

Pověřenec školy:

Bc. Irena Fučíková
telefon: 515 216 552
mobil: 603 150 134
e-mail: irena.fucikova@muznojmo.cz

Organizace školního roku 2020/2021

  Období Popis
1. pololetí 1. září 2020 (úterý) Zahájení školního roku
29. a 30. října 2020 (čtvrtek, pátek) Podzimní prázdniny

23. prosince 2020 (středa) – 3. ledna 2021 (neděle)
vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021

Vánoční prázdniny
28. ledna 2021 (čtvrtek) Konec 1. pololetí
29. ledna 2021 (pátek) Pololetní prázdniny
     
2. pololetí 1. února 2021 (pondělí) Zahájení 2. pololetí
22. února (pondělí) - 28. února 2021 (neděle) Jarní prázdniny
1. dubna 2021 (čtvrtek) Velikonoční prázdniny
30. června 2021 (středa Konec školního roku
   
  1. července 2021 (čtvrtek) - 31. srpna 2021 (úterý) Hlavní prázdniny
  1. září 2021 (středa) Zahájení školního roku 2021/2022

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

zapis_01.jpg zapis_02.jpg zapis_03.jpg zapis_04.jpg zapis_05.jpg

Zápis do mateřských školek

BEZ DĚTÍ A BEZ RODIČŮ!

Tak proběhnou letos zápisy do mateřských škol

V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 vydalo MŠMT opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022. Zápisy se tak v letošním roce budou konat bez osobní přítomnosti dětí i zákonných zástupců!

VŠE K PRŮBĚHU ZÁPISŮ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL

 • ZÁPIS PROBĚHNE DNE 6. KVĚTNA 2021
 • ŽÁDOST O PŘIJETÍ JE NUTNO POSLAT PŘÍSLUŠNÉ MATEŘSKÉ ŠKOLE V TERMÍNU 3. KVĚTNA – 6. KVĚTNA 2021 na adresu ZŠ JUDr. J. Mareše a MŠ, Znojmo, Klášterní 2 (i pro odloučené pracoviště Konice 119)

Děti budou přijímány do mateřských škol na základě kritérií zveřejněných na adrese https://mszapis.muznojmo.cz/ v záložce Kritéria řízení. Určení spádovosti pro MŠ najdete na téže adrese v záložce Spádovost.

Spádové obvody jednotlivých mateřských škol jsou uvedeny v obecně závazné vyhlášce č. 2/2020, na stránkách www.znojmocity.cz, odbor školství, kultury a památkové péče, právní předpisy. V souladu s touto vyhláškou (dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání) je ředitel spádové školy povinen přednostně přijmout děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové školy. Tímto opatřením není dotčeno právo rodičů vybrat si pro své dítě jinou mateřskou školu než spádovou.

Koho se zápis týká:

 • Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je  předškolní vzdělávání povinné (podrobně § 34a a 34b školského zákona, děti narozené v období od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016).
 • Mateřská škola nebude přijímat žádosti od zákonných zástupců dětí, které nebudou mít k 1. 9. 2021 2 roky.

Jak získat žádost:

Žádosti o přijetí do mateřské školy získáte ve webové aplikaci na adrese https://mszapis.muznojmo.cz/.

Postup při vyplňování žádosti:

 • Zadáte adresu https://mszapis.muznojmo.cz/
 • Pro přístup zadáte číslo pojištěnce Vašeho dítěte (je uvedeno na kartičce pojištěnce)
 • Pak již vyplňujete údaje
 • Trvalý pobyt dítěte – po zadání názvu ulice vyberte z nabídky
 • V případě, že se hlásíte na školu, která má odloučené pracoviště, uveďte do poznámky na žádosti adresu pracoviště, na které se hlásíte (např. MŠ Konice 119 nebo MŠ Klášterní 2)
 • Na závěr zvolte heslo (nemusí být, záleží na Vás) a doporučujeme uvést i Vaši
  e-mailovou adresu pro případ zapomenutého hesla
 • Po kontrole zadaných údajů si žádost uložte
 • Před vytištěním žádosti je nutné ještě zvolit z nabídky mateřskou školu, ta se Vám následně doplní do žádosti. Pak již žádost vytiskněte, doporučujeme 2x, jednu zašlete s Vaším podpisem mateřské škole, druhá Vám zůstane (na žádosti je vygenerovaný desetimístný kód, pod kterým se následně můžete do systému znovu přihlásit).

Co k žádosti přiložit:

 • žádosti o přijetí je nutno doložit
  - prostou (neověřenou) kopii rodného listu dítěte,
  - případně prostou kopii rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče,
  - potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost.
 • Povinnost doložit potvrzení praktického dětského lékaře se natýká dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Kdy a jak žádost podat:

 • V době od 3. 5. – 6. 5. 2021

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

 • do datové schránky školy (yvpmns)
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
 • prostřednictvím poštovních služeb
 • vhozením do schránky ZŠ JUDr. J Mareše a MŠ u hlavního vstupu do budovy z ulice Vídeňská
 • výjimečně lze i prostřednictvím osobního podánípo předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě s ředitelkou Mgr. Evou Hubatkovou (reditel@evokace.cz; 739 389 038)

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Pomoc pro Vás

V případě potřeby jakýchkoliv informací k vyplnění žádosti jsou všem k dispozici pracovníci odboru školství, kultury a památkové péče, a to v pracovních dnech od 8:00 do 18:00 hodin:

V nutných případech budou pracovníci odboru školství k dispozici i pro vyplnění a vytištění žádosti po předložení nutných dokladů. Toto bude umožněno na základě předchozí telefonické dohody na jednom z výše uvedených telefonních čísel.

Rádi Vám pomůžeme i přímo ve škole v pracovních dnech 8.00 – 12.00 u ředitelky školy Mgr. Evy Hubatkové (reditel@evokace.cz; +420 739 389 038).

Přílohy:

Počet přijímaných dětí:

Aby nebyla překročena povolená kapacita MŠ, lze pro školní rok 2021/22 přijmout 11 dětí do třídy Pampeliška a 4 děti do třídy Konice 119.