Program školy

Základní škola JUDr. Josefa Mareše a Mateřská škola,
Klášterní 2, Znojmo, příspěvková organizace

Základní koncepce naší školy se zaměřuje na podporu a rozvoj talentů dětí, na rozvoj jejich potenciálu a vedení k úspěšnosti. Pilířem je výuka cizích jazyků a moderních technologií aplikovaných do výuky. Samozřejmostí je pro nás i osobnostní rozvoj žáků.

Program pro rozvoj talentů

Každé dítě může být úspěšné, tak proč ne Vaše!

Podpora a rozvoj talentovaných a nadaných dětí je nelehký, ale velmi důležitý úkol. Nechceme jít cestou selekce nadaných žáků do speciálních tříd a skupin. Naopak se snažíme jít cestou programu pro rozvoj talentu a nadání, který bude přístupný všem. Vycházíme z myšlenky, že každý je na něco talentovaný. Je však třeba talent nalézt a systematicky rozvíjet.
Nemluvíme tedy o vysoce nadaných dětech, ale o všech dětech, které mají jakýkoliv stupeň a typ nadání, který by měla škola vysledovat a dále rozvíjet. Cílem školy je rozvíjet a vychovávat úspěšné děti.
Pilířem projektu je systematický, soustavný a celoplošný screening talentu a jeho následný rozvoj. Pojmem rozvoj rozumíme nejen rozvoj vědomostí, ale klademe důraz i na rozvoj tvořivosti.

V současné době se projeví maximálně 3-10 % talentů. Nejnovější výzkumy však mluví až o 30% nadaných v populaci. Zde je skrytý potenciál - cíl našeho snažení.

Cíle projektu:

  • Systematicky vyhledávat a sledovat nadání a talent dětí
  • Snažit se u žáků vysledovat typ a intenzitu talentu a ten dále rozvíjet
  • Správně a soustavně motivovat žáky k lepším výsledkům
  • U dětí s vysokým nadáním připravovat podmínky pro individuální integraci a zohlednění specifických potřeb
  • Zajistit materiální podmínky pro rozvoj různých druhů nadání pro každého žáka
  • Zajistit personální zázemí učitelů systematicky školených a vedených pro rozvoj talentovaných dětí a následnou práci s nimi
  • Zajistit organizační opatření ve škole tak, aby mohly být uplatňovány široké palety metod a forem výuky a práce s talentovanými dětmi ve výuce i v mimoškolní činnosti
  • Spolupracovat s dalšími organizacemi zabývajícími se rozvojem a podporou talentovaných dětí
  • Vytvářet výstupy a šetření při práci s talentovanými dětmi a ty zobecňovat a případně přenášet na další subjekty

Vidíme do budoucnosti

Vidíme do budoucnosti

Sledujeme vývoj a trendy a snažíme se skutečně připravovat na budoucnost. Výuka cizích jazyků je prioritou, a proto je vyučujeme již od první třídy. Od šesté přidáváme druhý cizí jazyk. Další prioritou jsou nové předměty reagující na vývoj v posledních letech. Mimo moderní technologie vyučujeme i takové předměty jako je mediální výchova, tvůrčí psaní, dramatická výuka, aplikovaná matematika.

 

Jsme vždy krok napřed

Jsme vždy krok napřed

Patříme k průkopníkům nových a moderních metod opírajících se o moderní technologie. Baví nás hledat a objevovat nové cesty a nebát se zkoušet jít vlastní cestou. Nejenže máme vynikající vybavení (interaktivní tabule ve všech třídách prvního stupně a ve většině tříd druhého stupně, dvě moderní počítačové učebny, digitální jazyková laboratoř, hlasovací zařízení), ale také je umíme aktivně využívat k dalšímu rozvoji. V oblasti vybavení moderními technologiemi patříme bez nadsázky k nejlepším v ČR.

 

Máme chuť se neustále zlepšovat

Máme chuť se neustále zlepšovat

Jsme si vědomi toho, že stále je co vylepšovat. Těší nás náš růst a dosahování lepších výsledků ve všech oblastech.

 

Hledáme v sobě to nejlepší

Hledáme v sobě to nejlepší

Naším cílem je najít u každého žáka oblast, ve které vyniká (talent), a dále ji rozvíjet. Každý si najde, co jej baví a v čem může být lepší a úspěšnější.

 

U nás jsou děti i po škole rády

U nás jsou děti i po škole rády

Nabízíme kroužky z nejrůznějších oblastí. Navíc díky systematickému a cílevědomému rozvoji i v těchto oblastech dosahují žáci významných úspěchů.

 

Víme, kam jdeme, svoje sliby a cíle naplňujeme

Víme, kam jdeme, svoje sliby a cíle naplňujeme

Máme před sebou jasné cíle a pomalu, ale jistě, k nim směřujeme. Máme před sebou cestu, která nekončí.

 

Nás to prostě baví

Nás to prostě baví

I výuku a vzdělávání lze realizovat zajímavým způsobem. Multimediální a interaktivní výuka prostupuje školou. Malé i velké projekty, mezinárodní spolupráce, provázanost mezi předměty a samozřejmě neustále srovnávání nás nutí neustále na sobě a našem systému pracovat.

 
Zobrazit menu
Hlavní menu