< návrat zpět

Nadaní žáci

Název projektu: Centrum MU pro rozvoj nadaných dětí v Jm kraji
Termín realizace: 1. 3. 2013 - 28. 2. 2015
Poskytovatel: Jihomoravský kraj

Cíle a klíčové aktivity

Projekt je zaměřený na cílovou skupinu mimořádně nadaných žáků prvního stupně základních škol Jihomoravského kraje i na jejich pedagogy. Klade si za cíl přispět ke zlepšení vzdělávání této specifické skupiny žáků, a to formou:

  • rozvoje sociálních a komunikačních kompetencí vybrané rizikové skupiny nadaných žáků,
  • cíleného rozvoje těchto žáků v oblasti matematiky, zavedením inovativních forem a metod mimoškolního vzdělávání,
  • rozšíření výukových možností, zajištěním kvalitních a moderních výukových pomůcek, vhodných pro rozvoj těchto žáků, zpřístupnění odborného systematického vedení učitelů v uplatňování vhodných způsobů práce s těmito žáky v oblasti matematiky (metodická podpora).
  • poskytnutí vybraným učitelům základních škol hlubší poznatkovou základnu v oblasti identifikace, specifik populace nadaných i rizik spojených s nevhodnými způsoby jejich vzdělávání,
  • zvýšení odborné erudice a informovanosti učitelů, pracujících s těmito žáky, prostřednictvím odborného internetového portálu,
  • rozšíření poznatků pedagogických pracovníků o nové zahraniční zkušenosti.

Klíčová aktivita 1

Vychází z požadavků, které iniciovaly vznik celého projektu - tj. absence speciálních forem programů pro nadané žáky. Jedná s o přímou práci s klíčovou skupinou. Jde o přípravu a realizaci dvou vzdělávacích programů a metodik, zaměřených na rozvoj mimořádně nadaných žáků v oblasti matematiky, mimo formální vzdělávání, formou:

  • Stimulačně - obohacujícího programu (v zapojených základních školách)
  • Intenzivního vzdělávacího programu s využitím názorných pomůcek a modelů (na katedře Matematiky Pedagogické fakulty MU)

Klíčová aktivita 2

Směřuje k přímé práci s klíčovou skupinou. Vychází ze specifických charakteristik mimořádně nadaných žáků, jež mohou mít v některých případech nerovnoměrný, disharmonický profil vývoje, zvláště pak rozpor mezi kognitivními schopnostmi a sociálním dovednostmi. Výstupem aktivity je příprava a realizace programu na rozvoj sociálních dovedností nadaných žáků.

Klíčová aktivita 3

Směřuje k sekundární cílové skupině projektu, ke skupině pedagogů. Vychází ze skutečnosti, že problematika mimořádně nadaných žáků se na našich Pedagogických fakultách nevyučuje a mnozí učitelé nemají v této oblasti zatím dostatečné odborné znalosti. Cílem této aktivity je tedy vytvoření a realizace on-line kurzů pro pedagogy. Snahou je zvýšit jejich kompetence při identifikaci i rozvoji mimořádně nadaných žáků na 1. stupni ZŠ.

Klíčová aktivita 4

Tato aktivita směřuje rovněž k cílové skupině pedagogů mimořádně nadaných žáků, ale i k ostatním školským a poradenským pracovníkům, kteří s těmito žáky pracují. Jelikož je problematika mimořádného nadání v našem vzdělávacím kontextu poměrně nová, domníváme se, že příprava odborného portálu o dané problematice a jeho plošné zpřístupnění umožní rychle šířit ověřené a vědecky potvrzené poznatky a aktuální výzkumná zjištění. Tato aktivita povede k získávání validních informací a pomůže bourat mýty a nesprávná přesvědčení, jež jsou i mezi našimi odborníky poměrně frekventovaná.

Domníváme se, že všechny jmenované kroky mohou pomoci k vytvoření základů systematické péče o mimořádně nadané žáky, na které by mohl v budoucnu navázat celorepublikový systém podpory rozvoje nadaných žáků.

Více informací: http://www.nadanizaci.cz/

Zobrazit menu
Hlavní menu