< návrat zpět

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/08.0135
Název projektu: Zkvalitňování procesu vzdělávání dětí a žáků nadaných a žáků se specifickými poruchami učení
Příjemce: Soukromá základní škola, spol. s r.o.  
Datum zahájení realizace: 01.08.2009  
Datum ukončení realizace: 31.07.2011  
Partneři projektu: Základní škola JUDr. Josefa Mareše a Mateřská škola, Znojmo, Klášterní 2, příspěvková organizace, Gymnázium, základní škola a mateřská škola Mánesova s.r.o., Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Stručný popis průběhu realizace projektu

Realizovaný projekt byl zaměřen na zkvalitňování systému vzdělávání dvou specifických skupin žáků, kteří představují pro společnost potenciál, který by neměla ztrácet, čehož lze dosáhnout pouze odborným přístupem v jejich vzdělávání. Projektem byl vytvořen fungující systém vzdělávání, založený na nových moderních metodách a podpůrných prostředcích speciální pedagogiky ověřený praxí:

A) integrovaných nadaných dětí, kterým poskytl především odborný přístup a práci podporující i rozvíjející jejich talent, prostřednictvím proškolených pedagogických pracovníků, odborných konzultantů, výukových materiálů a prostředků pro speciální práci

B) žáků se specifickými poruchami učení (SPU), kterým nabídl efektivní pomoc obeznámených, akceptujících učitelů, poskytujících dostatek času k osvojení potřebných znalostí, vědomostí i dovedností a nezbytných kompenzačních pomůcek.

Dosažené cíle projektu

Hlavním cílem projektu a tedy hlavním výstupem projektu je vytvořený fungující komplexní vzdělávací systém (od identifikace až po vytvoření individuálních vzdělávacích plánů) pro nadané děti a žáky a žáky se specifickými poruchami učení:

a) Byly vytvořeny koncepce vzdělávacího procesu, které slouží i pro ostatní školy jako vzor pro nastavení na konkrétní podmínky každé jednotlivé školy (Koncepce systému vzdělávání pro žáky se specifickými poruchami učení, Koncepce systému vzdělávání pro děti a žáky nadané).

b) Byly vytvořeny metodické materiály, které jsou k dispozici všem vyučujícím a zájemcům z řad odborné i laické veřejnosti na webových stránkách školy či k nahlédnutí do tištěných materiálů v areálu školy (Organizace péče o žáky se specifickými poruchami učení, Organizace péče o nadané dítě, Opodstatněnost zařazení vzdělávání nadaných dětí a žáků a žáků s SPU do oblasti speciální pedagogiky).

c) Byli vyškoleni pedagogičtí pracovníci, kteří implementovali nové metody do vzdělávacího systému školy, prováděli prvotní identifikace dětí formou dotazníkového šetření a následně s nimi pracovali v hodinách, vytvářeli pro ně individuální vzdělávací plány. Jako součást IVP vznikla na naší škole Smlouva s nadaným žákem, která konkrétně nastavuje dílčí cíle v individuálním vzdělávání i v oblastech mimo výuku.

d) Byla navázána dlouhodobá spolupráce s partnerskými školami v republice vzdělávajícími žáky nadané i žáky s SPU pro získání dobrých příkladů z praxe (Základní a mateřská škola JUDr. Mareše ve Znojmě, Gymnázium, ZŠ a MŠ Mánesova v Sokolově, ZŠ Zlín-Malenovice, ZŠ Nám. Curievých v Praze)

e) Byly vytvořeny učební opory, které umožňují nadaným žákům dostatečné množství podnětů k rozvoji jejich talentu a žákům s SPU napomáhají při reedukaci dysfunkce (databanka výukových materiálů v tištěné i elektronické podobě):
- v rámci partnerství s VŠB-Technickou univerzitou v Ostravě byly vytvořeny samoopravovací matematické příklady pro žáky 4. a 5. tříd ZŠ.
- byly získávány pracovní listy v centrech nadání a DYScentrech i pro ostatní oblasti vzdělávání, ale především byly vytvářeny pracovní listy samotnými učiteli školy na konkrétní podmínky. Byly zakoupeny potřebné encyklopedie a reedukační materiály i kompenzační pomůcky pro učitelskou i příruční žákovskou knihovnu.

f) Bylo vytvořeno zázemí pro děti, tzv. speciální pracoviště v rámci běžné třídy (notebook, encyklopedická příruční knihovna vč. CD-ROMů s možností využití interaktivní tabule v odborné učebně pro prezentaci zjištěných informací před třídou.

g) Byl zřízen speciální koutek pro talentované děti a děti s SPU.

h) Docházelo k přenosu projektem získaných znalostí z oblasti pedagogiky v rámci spolupráce s ostatními školami do výuky žáků dalších základních škol.

i) Byl pilotně ověřen vzdělávací systém a jeho funkčnost (průběžně bylo prováděno ověřování materiálů i pedagogických postupů v praxi). Tento systém byl předváděn formou ukázkových hodin i dalším zájemcům z řad pedagogů jiných škol či byly natočeny ukázkové hodiny na DVD, která jsou k dispozici pedagogům naší školy i dalším pedagogům z jiných škol.

j) Daná oblast byla propagována mezi odbornou i laickou veřejností (na různých konferencích během celého projektu (konference po celé republice - v Praze, ve Zlíně, ve Znojmě, v Kroměříži, na mezinárodních konferencích v Paříži a v Budapešti) a především závěrečnou konferencí nazvanou „Prima škola pro všechny" k danému tématu, která proběhla v naší škole). Na této konferenci se sešlo 62 účastníků z 67 přihlášených z celé republiky. Velký zájem byl především o ukázkové hodiny na obou stupních ZŠ, ale také diskuze a výměna zkušeností pod vedením odborníků ze společnosti STaN (Společnost pro talent a nadání Praha - česká pobočka ECHA) a MENSA ČR, včetně zástupců z univerzit z oblasti speciální pedagogiky, byla vítána. Odborné přednášky, především hosta ze zahraničí PhDr. Jany Juráškové, PhD., autorky mnoha praktických publikací o vzdělávání dětí a žáků nadaných, se setkaly s velkým ohlasem. (viz program konference).

Dosažené hodnoty monitorovacích ukazatelů

 Název ukazatele  Plánovaná hodnota   Dosažená hodnota 
 Počet nově vytvořených / inovovaných produktů  28  28
 Počet podpořených osob - celkem  110  263

Webové stránky projektu 

Stránky školy: www.primaskola.cz, odkaz projekt ESF

Udržitelnost projektu

Po skončení realizace projektu je další finanční krytí zajištěno z vlastních zdrojů. Realizací projektu byla vytvořena metodika pro zavedení systému vzdělávání nadaných dětí a žáků a žáků se specifickými poruchami učení, která byla implementována do vzdělávacího systému školy a vytvořila tak pevný základ pro další tvorbu a rozvoj tohoto systému vzdělávání. Slouží k rozpoznání dětí s SPU i nadání dětí a k jejich dalšímu rozvoji. Projekt rovněž poskytl metodické vedení pro stávající i budoucí učitele jednotlivých předmětů s uvedením do problematiky, s potřebnými podklady pro výuku (pracovní listy) a nezbytné pomůcky a prostředky pro efektivní práci s cílovou skupinou, které budou i nadále využívány. Tento vzdělávací systém bude průběžně doplňován a zdokonalován, aby byl neustále v souladu s novými trendy speciálního vzdělávání. Všechny vytvořené a ověřené výstupy projektu budou využívány partnerskými školami a dle zájmu i ostatními školami v republice.

Výstupy/produkty projektu

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Zobrazit menu
Hlavní menu