< návrat zpět

Zkvalitňování procesu vzdělávání dětí a žáků nadaných a žáků se specifickými poruchami učení

Škola je zapojena do projektu RAMPS-VIP III (Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb - VIP III), který je zaměřen na zvýšení kvality poskytovaných služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Tyto služby jsou poskytovány školními psychology, školními speciálními pedagogy, metodiky pro školní poradenská pracoviště a dalšími odbornými pracovníky. Více na www.nuv.cz/ramps.

Název projektu: Zkvalitňování procesu vzdělávání dětí a žáků nadaných a žáků se specifickými poruchami učení
Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní oblast: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Číslo projektu: CZ.1.07/1.2.00/08.0135
Finanční podpora: 5 683 796,58
Doba realizace projektu: 1.8.2009 - 30.7.2011

Projekt je zaměřen na zkvalitňování systému vzdělávání dvou specifických skupin žáků, kteří představují pro společnost potenciál, který by neměla ztrácet, čehož lze dosáhnout pouze odborným přístupem v jejich vzdělávání. Projektem byl vytvořen fungující systém vzdělávání, založený na nových moderních metodách a podpůrných prostředcích speciální pedagogiky ověřený praxí:
A) integrovaných nadaných dětí, kterým poskytne především odborný přístup a práci podporující i rozvíjející jejich talent, prostřednictvím proškolených pedagogických pracovníků, odborných konzultantů, výukových materiálů a prostředků pro speciální práci
B) žáků se specifickými poruchami učení (SPU), kterým nabídne efektivní pomoc obeznámených, akceptujících učitelů, poskytujících dostatek času k osvojení potřebných znalostí, vědomostí i dovedností a nezbytných kompenzačních pomůcek.

Hlavním cílem projektu a tedy hlavním výstupem projektu bylo vytvoření fungujícího komplexního vzdělávacího systému (od identifikace až po vytvoření individuálních vzdělávacích plánů) pro nadané děti a žáky a žáky se specifickými poruchami učení:

 • vytvořením koncepce vzdělávacího procesu
 • vytvořením metodických materiálů
 • vyškolením pedagogických pracovníků, kteří budou implementovat nové metody do vzdělávacího systému školy, budou schopni prvotní identifikace dětí a následné práce s nimi, vytvářet pro ně individuální plány
 • navázáním dlouhodobé spolupráce s partnerskými školami v republice vzdělávajícími žáky nadané i žáky s SPU pro získání dobrých příkladů z praxe a jejich participací na vytváření systému
 • vytvořením učebních opor, které umožní nadaným žákům dostatečné množství podnětů k rozvoji jejich talentu a žákům s SPU napomohou při reedukaci dysfunkce (databanka výukových materiálů v tištěné i elektronické podobě):
  - v rámci partnerství s VŠB - Technickou univerzitou v Ostravě byly vytvořeny samoopravovací matematické příklady pro žáky 3.-5. ročníku
  - byly a nadále budou získávány pracovní listy v centrech nadání a DYScentrech či učitelé vytvořili a dále budou vytvářet vlastní pracovní listy i pro ostatní oblasti vzdělávání, byly zakoupeny potřebné encyklopedie a reedukační materiály
 • vytvořením zázemí pro děti, tzv. speciální pracoviště v rámci běžné třídy (notebook, encyklopedická příruční knihovna vč. CD-ROMů s možností využití interaktivní tabule v odborné učebně pro prezentaci zjištěných informací před třídou
 • poskytnutím vhodných kompenzačních pomůcek, pracovních listů a prostředků pro děti s SPU
 • přenesením projektem získaných znalostí z oblasti pedagogiky v rámci spolupráce s ostatními školami do výuky žáků
 • pilotním ověřením vzdělávacího systému a jeho funkčnosti (průběžně ověřování materiálů i pedagogických postupů v praxi)
 • propagací dané oblasti mezi odbornou i laickou veřejností (závěrečnou konferencí k danému tématu - informace o konferencei viz odkaz Mezinárodní konference Prima škola 8. 6. 2011)

Cílové skupiny:

 • Žáci nadaní
 • Žáci se specifickými poruchami učení
 • Pedagogičtí pracovníci a vedoucí pracovníci

Partneři projektu:

 1. Základní škola JUDr. Josefa Mareše a Mateřská škola, Znojmo, Klášterní 2, příspěvková organizace
 2. Gymnázium, základní škola a mateřská škola Mánesova s.r.o., Sokolov
 3. VŠB - Technická univerzita Ostrava

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Zobrazit menu
Hlavní menu