Pravidelné testování žáků

Škola nemá povinnost zajistit distanční výuku pro žáky, jejichž zákonní zástupci testování odmítnou, zákonný zástupce si může s vyučujícím dohodnout formu předávání výukových materiálů. Neúčast dítěte ve výuce rodiče omluví u TU.

Testování bude prováděno antigenními testy "Singclean" 2x týdně, a to v pondělí a ve čtvrtek ráno po příchodu dítěte do školy nebo ranní družiny. Na testování bude vždy dohlížet pověřená osoba, která je zaměstnancem školy. Je povoleno testovat žáky pouze testy dodanými škole z MŠMT.

Video k testování zde: https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4&t=8s

Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19.

Testovat se nemusí také děti, které onemocnění prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem, což je to nutné prokázat (např. lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě). Pokud tuto skutečnost nelze doložit, je žák testován podle harmonogramu školy.

Zákonný zástupce žáka 1. – 2. třídy může dopomoci s testováním svému dítěti. Musí dodržet hygienická opatření (respirátor po celou dobu přítomnosti ve škole, dezinfekce rukou) a pouze po dobu nezbytně nutnou. V případě účasti na testu počká i na jeho výsledek.

V případě, že se v dané třídě vyskytne pozitivní žák v pondělí, odchází domů jen tento žák. Ostatní zůstávají ve škole. V případě, že se v dané třídě vyskytne pozitivní žák ve čtvrtek, odcházejí domů všichni žáci dané třídy. Třída přechází na distanční výuku. Čeká se na výsledek PCR testu žáka, který byl ve škole pozitivně testován AG testem. Výsledek PCR testu doloží rodiče žáka neprodleně škole. Při negativním výsledku se celá třída vrací k prezenční výuce. Při výsledku pozitivním se postupuje dle pokynů KHS.

Prosím rodiče o pochopení a trpělivost. Věřím, že společnými silami a vzájemnou vstřícností tuto zapeklitou situaci zvládneme.

Leták pro rodiče zde: https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f.pdf

Přehled návazných postupů: testovani-diagram.pdf (smocr.cz)

Děkuji.
​Eva Hubatková