Školní družina

Přímé telefonické spojení na školní družinu: 732 384 105

Provoz školní družiny:

  • ranní družina 6:00 - 7:45
  • odpolední družina 11:30 - 17:00

Do ranní družiny děti chodí nejpozději do 7:30 hodin. Později už děti musí počkat před hlavním vchodem školy. Z ranní družiny doprovázíme prvňáčky až do jejich třídy. Po vyučování si děti přebíráme přímo od třídní učitelky a jdeme společně na oběd.

Vyzvedávání dětí:

Kdo si vyzvedává dítě po obědě, musí počkat až do doby, kdy se vracíme z obědu zpět do třídy - buď ve 12:30 nebo 13:30 hodin, podle rozvrhu vyučování.

V čase mezi 13:45 - 14:45 hodin si děti nevyzvedávejte. V této době má družina vycházku a jsme mimo budovu školy. Pokud výjimečně potřebujete dítě vyzvednout venku, je potřeba se na tom domluvit písemně nebo osobně s paní vychovatelkou.

Děti si vyzvedávejte pouze u družinového vchodu. U zvonku nahlaste jméno, příjmení a třídu dítěte. Než za Vámi dítě přijde, nikam neodcházejte. Pokud nebudete čekat v prostoru k tomu určeném, dítě se vrátí zpět do družiny.

Děti si vyzvedávejte nejpozději v 16:55 hodin, v 17:00 hodin se zamyká škola.

Vyzvedávání dětí mimo dobu uvedenou v přihlášce:

Omluvenka z družiny musí být předložena předem v písemném sdělení s uvedením celého jména, data, hodiny, zda jde sám nebo v doprovodu a podpisem zákonných zástupců. Omluvenku předávejte pouze paní vychovatelce (ne třídní učitelce). Vzor uvolnění z družiny je ke stažení na webu školy nebo u vychovatelek. Na telefonickou žádost dítě nemůže být uvolněno.

Pokud dítě zůstává v družině po vycházce, dejte mu odpolední svačinu.

Poplatek za školní družinu činí 200,- Kč za 1 dítě na měsíc. Možné způsoby úhrady poplatku:

  • Trvalým příkazem v bance na období od září do června - měsíčně 200,- Kč (příkaz zrušit na prázdniny - červenec, srpen) splatný vždy  do 15. dne v kalendářním měsíci
  • Jednorázově za pololetí (1 000,- Kč) nebo celý rok (2 000,- Kč) na účet školy, splatnost do 30. 9. 2023
  • V hotovosti v kanceláři školy - pouze na pololetí (1 000,- Kč) nebo celý rok (2 000,- Kč), splatné do 30. 9. 2023

Upozornění: V případě, že úplatu za školné neuhradíte v daném termínu, bude se postupovat dle vnitřní směrnice "Vymáhání peněžních pohledávek".

Bankovní spojení ZŠ:

  • č. účtu: 191441377/0300
  • Variabilní symbol: rodné číslo dítěte
  • Konstantní symbol: neuvádět
  • Specifický symbol: 5
  • Do poznámky pro příjemce uvést jméno dítěte a třídu

Dokumentace ŠD ke stažení:

Odhlášení z školí družiny je možno pouze písemnou formou. Je možno odhlásit dítě buď na stálo, nebo jen na určitý měsíc. Pokud dítě není odhlášeno, platí nadále poplatek za školní družinu 200,- Kč/měsíc. Tiskopis ke stažení viz výše.

Veškeré změny a dotazy řešte s vedoucí vychovatelkou (Ivana Poláková), popř. s vychovatelkou Vašeho oddělení. Děkujeme.

Zobrazit menu
Hlavní menu