Školní poradenské pracoviště

​​Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) pracuje na naší škole již řadu let. Zajišťuje poskytování a koordinaci preventivních, intervenčních, poradenských a konzultačních služeb. ŠPP poskytuje bezplatné služby žákům, jejich zákonným zástupcům, ale i pedagogům. Snaží se pomáhat jim při zvládání a řešení výchovných, vztahových a výukových obtíží.

ŠPP úzce spolupracuje s vedením školy, s dalšími pedagogickými pracovníky, zejména s třídními učiteli, a zajišťuje pravidelnou komunikaci se zákonným zástupcem žáka. Pravidelně komunikuje se školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC), která zajišťují návrhy podpůrných opatření a podílejí se na jejich realizaci. V případě potřeby spolupracuje škola s orgány státní správy a samosprávy.

S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Poskytování poradenské pomoci ve škole zajišťují, na základě vyhlášky 27/2016 Sb. a vyhlášky 72/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů, tito poradenští pracovníci školy:

Vedoucí školního poradenského pracoviště:

 • Mgr. Gabriela Hagarová – školní speciální pedagog pro 1. stupeň (tel.: 605 866 618)

Členové školního poradenského pracoviště:

 • Mgr. Šárka Grunová školní speciální pedagog pro 2. stupeň (tel.: 730 187 775)
 • Mgr. Šárka Grunová – školní metodik prevence pro 2. stupeň (tel.: 730 187 775)
 • Mgr. Dana Škapová výchovný poradce – kariérový poradce (tel.: 734 890 564)
 • Mgr. Kateřina Králíčková  školní metodik prevence pro 1. stupeň (tel.: 775 693 019)
 • Mgr. Dagmar Koukalová školní speciální pedagog – metodik pro žáky s OMJ

Konzultační hodiny po předchozí domluvě.

Mobil důvěry: 730 187 775 nebo 775 693 019

Postup školy při nastavování 1. stupně podpůrných opatření

 1. Nastavení prvního stupně podpůrných opatření doporučuje třídní učitel. Podnět mohou dát třídnímu učiteli i ostatní vyučující žáka nebo jeho zákonný zástupce. V případě, je-li důvodem nastavení podpůrných opatření prvního stupně podezření na vývojové poruchy učení, osloví třídní učitel školního speciálního pedagoga. Ten provede se souhlasem zákonných zástupců případný náslech ve vyučování a předběžnou diagnostiku žáka.
 2. Žákovi budou následně poskytována PO 1. stupně, případně se vypracuje PLPP.
 3. Vyhodnocení plánu pedagogické podpory proběhne po třech měsících od jeho sestavení.
 4. V případě, že nedošlo ke zlepšení, bude žák odeslán na diagnostiku do školského poradenského pracoviště (PPP, SPC).
 5. Po dohodě se školou zákonný zástupce objedná dítě k diagnostice ve školském poradenském zařízení.

Předměty speciálně pedagogické péče

Předměty speciální pedagogické budou zařazovány dle doporučení ŠPZ , využívány budou disponibilní dle Učebního plánu, případně dělené hodiny ČJ.

Postup školy při vytváření optimálních vzdělávacích podmínek pro nadané a mimořádně nadané žáky

 1. Cílený screening, vyhledávání, nadaných žáků je v kompetenci stanoveného poradenského pracovníka a třídních učitelů.
 2. Pokud vyučující identifikuje žáka s předpoklady nadání v určité oblasti, projedná s pověřeným pracovníkem ŠPP.
 3. Bude sestaven PLPP.
 4. IVP pro mimořádně nadaného žáka vychází ze školního vzdělávacího programu, závěrů psychologického vyšetření a vyjádření zákonného zástupce žáka.

Pomoc Školního poradenského pracoviště při integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

 • rozbor a vysvětlení zprávy z PPP, SPC
 • kontaktování rodičů a stanovení termínů následných konzultací
 • seznámení rodičů s možnostmi a způsoby využívání kompenzačních pomůcek
 • podpora asistentů pedagoga
 • konzultace s SPC, případně PPP

Školní speciální pedagog

Výchovný - kariérový poradce

Školní metodik prevence

Zobrazit menu
Hlavní menu